بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

       

 
    آ   1
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 آرش  آبسالان 1374 بازيگر نمايش از خاك تا افلاك
2 پويا آبسالان   نمايش خورشيد كاروان ایلام
3 نسيم آخشياجان   بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه
4 خانم آدمي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
5 امير آديش   تبليغات نمايش خورشيد كاروان 
6 بهزاد آدينه زاده    طراح صحنه نمایش خورشید کاروان
7 بهروز آذر پيكان 1378 جلوه هاي ويژه نمايش موسیقایی سرداران
8 هاشم آذر هوا 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
9 سجاد آذري نيا 1386 بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه
10 سيد عزيز اله آرين پور 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
11 سيد مصطفي آرين پور   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
12 فخرالله آزاد 1386 عوامل اجرایی سایت اطلاع رسانی موسسه
13 محمد رضا آزاد   تيم فني نمايش خورشيد کاروان اروميه
14 سامان آشتياني    
15 حامد آقا بابايي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
16 علي آقا بابايي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
17 حسن آقا خاني    
18 غلامرضا آقابابايي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
19 شاكه آقامال 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
20 بهروز آقاياري    
21 محدثه آقاياري    
22 سروش آقايي    
23 ميثم آل بويه    
24 رضوانه آل هاشم   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
25 سيد احمد آل ياسين    
26 ابوالحسن آهنكار 1386 همسرايي نمايش خورشيد كاروان تفرش
27 فرشاد آراني 1386 محلات
28 سید مسعود آقایی 1386 محلات