بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     د   11
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 سعيد داخ    
2 بهزاد داداشي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
3 سحر دادبين 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
4 عباس دادخواه   خورشيد كاروان 
5 عليرضا دارابي    
6 فيض اله دارابي    
7 فرانك دانشي   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
8 اكبر داودي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
9 عليرضا داودي مفرد 1386 بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه
10 آيدا داودي مقدم   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
11 سحر داوري راد 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
12 حسين دايي پور   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
13 امين درخشان زاده   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
14 سعيده درخشان نژاد 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
15 سجاد درزي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
16 حسن درمنكي فراهاني 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
17 علي درويش خضري 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
18 فرزانه دزفولي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
19 پرستو دشتيسان ابراهيمي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
20 محمد رضا دليري   عوامل نمايش خورشيد كاروان هلند
21 علي دماوندي    
22 محمد رضا دوست محمدي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان 
23 امير ديگبري 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
24 محمد مهدي درباري 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم