بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     ر   13
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 امير مجتبي راحت   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
2 محمد مهدي راحت    
3 رضا راد 1385 حركات رزمي نمايش اذان صبح
4 مريم راد   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
5 محمود راسخ فر    
6 محمد علي راسل   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان
7 نرگس راشدادي   نمايش خورشيد كاروان ایلام
8 علي راشدي   نمايش خورشيد كاروان ایلام
9 حسين راضي    
10 علي راضي 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
11 فاطمه راضي 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
12 زينب رجبعلي نژاد   بازيگر نمايش خورشيد كاروان هلند
13 عبدا.. رجبعلي نژاد   عوامل نمايش خورشيد كاروان هلند
14 افسانه رحماني 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
15 حامد رحماني 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
16 علي رحماني    
17 فهيمه رحيم زاده 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
18 ناصر رحيمي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
19 نويده رحيمي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
20 محسن رحيمي فر   انتظامات  نمايش خورشيد كاروان دزفول 
21 اميرفرشيد رحيميان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
22 علي رحيميان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
23 امير رزاق    
24 خانم رستمي    
25 مقداد رستمي منش   انتظامات نمايش خورشيد كاروان دزفول 
26 نگار رستمي نژاد 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
27 پريسا رسولي دزفولي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
28 عليرضا رسولي فر   نمايش خورشيد كاروان سنندج
29 ستار رشنو 1381 بازيگر نمايش خورشيد كاروان دزفول
30 خانم رشيدي   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
31 محمد حسين رضا بيك    
32 شايان رضائيان   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
33 عاطفه رضايي 1386 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان تفرش
34 مريم رضايي    
35 سيد فرزاد رضوان روح   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
36 مصطفي رضواندوست   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
37 علي رضواني    
38 فاطمه رضواني 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
39 ليلا رضواني    
40 مجتبي رضواني   تداركات نمايش زخم مدينه
41 سيد محمد هادي رضوي   نمایش خورشيد كاروان
42 مژگان رفيعيان   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
43 صبا رمضان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
44 پرديس رمضاني 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
45 كرامت رود ساز    
46 نيما روزي طلب   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
47 ياسمن رهبري   نمايش خورشيد كاروان سنندج
48 نفيسه رهنماي شريعتي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
49 محمد امين رياحي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
50 الهام راوند 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
51 سحر رحماني 1386 محلات
52 فاطمه زهرا رستمي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
53 سارا رشيد زاده 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
54 عرفان رضايي 1386 محلات
55 رسول رضواني 1386 محلات
56 سهيل رمضاني 1386 شوشتر