بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     ش   17
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 رضا شاپور زاده 1386 گريم نمايش اذان صبح
2 مرتضي شاد فرخ   حمل و نقل نمايش خورشيد كاروان 
3 سجاد شادكار    
4 عامر شادمان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
5 فاطمه شاعرزاده   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
6 پريسا شاكر 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
7 رضا شاكر   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
8 علي شاكري 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
9 امير حسين شاكريان   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان هلند
10 فرنيا شاكريان   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان هلند
11 پيمان شامي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
12 مجيد شاه آبادي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
13 مريم شاه آبادي    
14 لطيف شاه آقا   بازيگر نمايش زخم مدينه
15 حسين شاه بابا    
16 زهرا شاه حسيني 1386 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان تفرش
17 علي اصغر شاه حسيني 1386 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان تفرش
18 فرهاد شاه حسيني   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
19 مينا شاه ملكي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
20 محمد ياسين شاه نظري    
21 سید محمد جواد شاهنگيان 1382 بازيگر نمايش خورشيد کاروان تهران 1386-بازيگر نمايش اذان صبح تهران 1386-بازيگر نمايش پنجره فولاد تهران 1386-انتظامات و بازيگر نمايش خورشيد کاروان تهران 1385-اجراي صدا نمايش خورشيد کاروان تهران 1384-انتظامات نمايش خورشيد کاروان تهران 1383-نمايش خورشيد کاروان تهران 1382
22 شيما شاهي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
23 رقيه شجاع 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
24 زهرا شجاع 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
25 حسين شريف زاده   نمایش خورشيد كاروان
26 حسين شريفي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
27 سيد عليرضا شريفي    
28 عليرضا شريفي 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
29 كسري شريفي   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
30 محمد رضا شريفي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
31 محمد رضا شريفي 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
32 نادر شريفي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
33 نجمه شريفي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
34 محمد شعباني 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
35 مهدي شعباني 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
36 امير حسين شعباني نيكو 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
37 اميد شفيعي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
38 امير حسين شفيعي    
39 جهانبين شكري   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
40 محمد شعيب شمس   نمایش خورشيد كاروان
41 هومن شمس 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
42 ريحانه سادات شمس خو    
43 لنا شمعوني   نمايش خورشيد كاروان دزفول
44 مهدي شميراني    
45 جاويد شورچي   همكار نمايش خورشيد كاروان تهران 
46 امير حسين شهاب حسيني   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
47 اردشير شهرياري    
48 داود شيخ    
49 شيما شيخ الاسلامي    
50 علي شيخي 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
51 شاهرخ شيردوست 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
52 محمد شيرعلي زاده 1386 انتظامات نمایش خورشيد كاروان اروميه
53 عباسعلي شيرين   نمایش خورشيد كاروان
54 سيما شفيع لو 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
55 مرجان شفيعي 1386 محلات
56 معصومه شفيعي زاده 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
57 فائزه شهيدي 1386 محلات
58 بنفشه شيرازي 1386 محلات
59 مهسا شيرازي 1386 محلات