بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
    الف   2
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 بهرام ابراهيمي   نمایش خورشيد كاروان تهران
2 ريحانه ابراهيمي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
3 زهرا ابراهيمي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
4 علي ابراهيمي   همسرايي نمایش خورشيد كاروان اروميه
5 مهدي ابراهيمي    
6 زينب ابراهيميان 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
7 مريم ابوالقاسمي    
8 سعيد ابوطالبي    
9 علي رضا ابوطالبي    
10 محمد ابوطالبي   همكار نمايش خورشيد كاروان تهران
11 سجاد احساني   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
12 سيد ياسين احساني    
13 مهدي احساني   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
14 سيد رضا احساني مقدم    
15 حميد احمدي 1386 همسرايي نمايش خورشيد كاروان تفرش
16 شيما احمدي    
17 صفيه احمدي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
18 سارا اخباري    
19 نسيم ادبي 1378 منشي صحنه نمايش موسیقایی  سرداران
20 انوشيروان ارجمند    
21 رسول اردشيري   نمايش خورشيد كاروان ایلام
22 شقايق ارسلاني 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
23 خانم ارونقي   همكاران نمايش خورشيد كاروان تهران 
24 داود اسداللهي 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
25 زهرا اسدزاده بدلبو   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
26 ايمان اسدي    
27 ساحل اسدي   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
28 محمد اسدي 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
29 عليرضا اسلام دوست   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
30 بهروز اسلامي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
31 فرناز اسماعيل پور 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
32 بهداد اسماعيل دباغ   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
33 سيد علي اسماعيل شعار    
34 احمد اسماعيلي 1378 بازيگر نمايش موسیقایی سرداران
35 مرتضي اسماعيلي    
36 ميترا اسماعيلي    
37 رامين اشتياقي    
38 آيدا اشرف نجف آباد 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
39 پوريا اصغر زاده    
40 پويان اصغر زاده    
41 حميد اصغري تتماج 1378 بازيگر نمايش موسیقایی  سرداران
42 فرخ اعتمادي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
43 لعيا اعتمادي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
44 محبوبه اعتمادي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
45 سينا افشار 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
46 طاها افشار 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
47 فرشاد افشار 1386 انتظامات خورشيد كاروان اروميه
48 خانم افشاري   نمایش خورشيد كاروان
49 رحيمه افشاري   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
50 مليحه افشاري   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
51 علي افضل زاد 1386 مشاور كارگردان نمايش خورشيد كاروان تفرش
52 مهشيد افضلي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
53 داريوش اقدامي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
54 سعيد اكبر آبادي    
55 مجتبي اكبر نژاد    
56 حسين اكبري   نمايش خورشيد كاروان سنندج
57 محمد جواد اكبري 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
58 هاني اكبري 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
59 سياوش اكبري صفت 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
60 كريم اكبري مباركه 1385 بازيگر نمايش خاك تا افلاك
61 ميلاد الله ورند   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
62 شكوفه الماسي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
63 سيد محمد امامي رضوي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
64 سارا اماني فر    
65 مهرداد امجد 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
66 مهري امجدي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
67 مريم اميري    
68 سجاد امين زاده   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
69 خانم اميني   همكار نمايش خورشيد كاروان 
70 مصطفي اميني 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
71 مهدي اميني    
72 سيد حسين انتظار   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
73 سيد حمزه انتظار   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
74 اميد انصاري   نمايش خورشيد كاروان دزفول
75 امير انصاري   نمايش خورشيد كاروان دزفول
76 فاطمه انصاري   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
77 محمد انصاري   نمايش خورشيد كاروان دزفول
78 مصباح انصاري   عوامل نمايش خورشيد كاروان هلند
79 مهدي انصاري   نمايش خورشيد كاروان دزفول
80 رازميك اوحانيان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
81 مصطفی اونلو   عوامل نمايش خورشيد كاروان هلند
82 خانم ايرواني   نمایش خورشيد كاروان
83 عليرضا ايلخاني 1386 منشي صحنه نمايش خورشيد كاروان تفرش
84 شعيب ايلكا    
85 ايمان ايماني   نمايش خورشيد كاروان سنندج
86 حسين ايماني    
87 مهدي اينانلو 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
88 محمد حسين ايواني   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
89 زهرا سادات احمدي 1386 محلات
90 اعظم سادات احمدي 1386 محلات
91 محدثه سادات احمدي 1386 محلات
92 محمد حسين اسدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
93 امير اميني 1386 محلات