بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     ط   20
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 مسعود طالبي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
2 محمد طاهر    
3 سيد جواد طاهري    
4 سيد احمد رضا طباطبايي    
5 زينب طرق 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
6 صفا طعنه   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
7 محمد حسن طوسي