بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

     
     ف   24
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 بهادر فاضل 1385 حركات رزمي نمايش اذان صبح
2 عليرضا فايض پور 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
3 هما فتاحي    
4 عباس فتحي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
5 محمد رضا فتحيان 1374 دكور نمايش خاك تا افلاك 
6 نرگس فتوحي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
7 ايمان فخر 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
8 سيد محمود فخر موسوي    
9 سيد وحيد فخر موسوي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
10 منصور فخرايي 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
11 شاناي فرار خواه   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
12 امير موسي فراش    
13 سعيد فراط 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
14 ستاره فربد   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
15 سعيد فرج زاده 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
16 جليل فرجاد    
17 حميد فرجي    
18 عليرضا  فرجي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
19 مرتضي  فرجي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
20 مهدي فرجي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
21 علي فرحناك   بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه
22 پگاه فرخي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
23 سپيده فرخي 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
24 عليرضا فردوس آرائي   همکار نمایش خورشید کاروان
25 محمد فردوس آرائي   همکار نمایش خورشید کاروان
26 مهدي فردوس آرائي   همکار نمایش خورشید کاروان 
27 حسين فردوس آراني    
28 پيام فرزام نيا   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
29 محمد صالح فرگاه    
30 علي اصغر فروزان   نمایش خورشيد كاروان
31 ناصر فروغ 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
32 كيميا فروغي 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
33 علي فرهاد زاده 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
34 شفيعه فرهنگ 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
35 محمد جواد فرهنگ 1386 آكسسوار نمايش اذان صبح
36 محمود فرهنگ   کارگردان نمایش خورشید کاروان
37 اصغر فريدي ماسوله 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
38 آيسان فغان نژاد    
39 مهدي فقيهي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان 
40 حسين فلاح 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
41 فرشاد فولادوند 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
42 محمد فومني   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
43 مصطفي فهميده كاوه    
44 محمد سجاد فهيم پور    
45 عبدالرضا فهيمي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
46 محمد علي فياض بخش   نمایش خورشيد كاروان
47 محدثه فيروز بهرامي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
48 فريد فيض 1386 اركستر هلال كاروان
49 محمد حسن فيضي    
50 محمد حسين فيضي   بازيگر خردسال خورشيد كاروان 
51 فرناز فرخ نيا 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
52 پگاه فروتنيان 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر