بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

     
     ق   25
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 سيد محمد رضا قائمي    
2 محسن قاري   نمايش خورشيد كاروان دزفول
3 محسن قاري دزفولي   مدير صحنه نمايش خورشيد كاروان دزفول 
4 محمد مهدي قاسمي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
5 بنيامين قچاق 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
6 ساجد قدوسيان 1386 بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه
7 مجتبي قديم لوئي    
8 مرتضي قديمي    
9 محمدرضا قراتپه 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
10 زهرا قربانعلي 1386 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان تفرش
11 سميه قرباني    
12 كريم قرباني 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
13 وحيد قرباني    
14 پگاه قطب الدين 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
15 سيمين قلعه نكي   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
16 حميده قلي پور   نمايش خورشيد كاروان سنندج
17 ارشد قلي زاده    
18 جواد قلي زاده   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
19 معصومه قلي زاده 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
20 علي قليچ پور 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
21 آرمين قنبري   نمايش خورشيد كاروان سنندج
22 علي قنبري 1385 بازيگر نمايش خورشيد کاروان در شهرهاي ابهر رشت وتفرش-86
همکاري بامحمد جواد کربلائي طاهردر طراحي نورنمايش خورشيد کاروان85
23 فاطمه قويدل 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
24 غزل قهرماني    
25 هادي قاسمي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
26 الهام قاصد 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
27 زينب قاضي زاده 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
28 مرضيه قاضي زاده 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
29 فاطمه قربان نيا 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
30 زهرا قنبري 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان تفرش