بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     م   29
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 فاطمه ماني   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
2 اشكان مبشري   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
3 ضحي متوسلي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان هلند
4 علي متوسلي    
5 مهدي متوسلي    
6 ميثم متوسلي    
7 افيك متوسليان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
8 علي محب    
9 محمد امين محب    
10 هدي محب 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
11 محسن محب علي 1386 بازيگرنمايش خورشيد كاروان تفرش
12 سيد محمد مهدي محسني    
13 سيد ميثم محسني    
14 عطيه السادات محسني    
15 حميد محمد حسين    
16 حوريه محمد حسين    
17 سميرا محمد حسيني   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
18 مسعود علي محمد خاني   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
19 زينب محمد زاده   نمايش خورشيد كاروان ایلام
20 فاطمه محمد زاده   نمايش خورشيد كاروان ایلام
21 كلثوم محمد زاده   نمايش خورشيد كاروان ایلام
22 محمد رضا محمد زاده   نمايش خورشيد كاروان ایلام
23 فاطمه محمد كرمي   نمايش خورشيد كاروان ایلام
24 محمد مهدي محمد نيا    
25 فاطمه محمد هاشمي   دوخت لباس نمایش خورشيد كاروان اروميه
26 بهناز محمدي   نمایش خورشيد كاروان
27 مهدي محمدي    
28 مهناز محمدي    
29 نعيمه محمدي پور   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
30 محمد هادي محمدي دوست    
31 امير محمدي عياري 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
32 سيد محمد محمدي نژاد 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
33 امير هوشنگ محمديون    
34 امير محمودي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
35 پژمان محمودي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
36 علي محمودي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
37 مهدي محمودي باجگيران 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
38 سيد رضي محمودي فخرآبادي   بازيگر نمايش زخم مدينه
39 رضا مختاري   نمایش خورشيد كاروان تهران
40 علي مختاري 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
41 فاطمه  مختاري 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
42 مرتضي مختاري 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
43 محمد رضا مداحيان    
44 بهاره مددي 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
45 امير حسين مدرس    
46 غزاله مرادپور    
47 صادق مرادي 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
48 خانم مراديان   نمایش خورشيد كاروان
49 محمود مراديان    
50 امير مرادياني   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
51 تكتم مرشد لو 1386 گريم نمايش اذان صبح
52 عليرضا مرندي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
53 محمد مرواريد   نمایش خورشيد كاروان
54 محمد رضا مروتي 1378 جلوه هاي ويژه نمایش موسیقایی سرداران
55 محمود مروتي    
56 حسين مسافر آستانه    
57 عارفه مسافر آستانه   بازيگر نمايش زخم مدينه
58 علي اكبر مسافر آستانه 1385 حركات رزمي نمايش اذان صبح
59 علي اكبر مستوفي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
60 سالار مسروري 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
61 محمد مسعودي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
62 امير مسيبي    
63 فرهاد مسيحي 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
64 ياسمن مسيحيان پور 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
65 روح ا.. مشهدي 1378 تداركات نمایش موسیقایی سرداران
66 عبدا.. مشهدي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
67 محمد حسن مصدر الامور   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
68 عبدالخالق مصدق    
69 نرگس مصلحي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
70 اسماعيل مظفري 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
71 محسن معصومي 1386 بازيگرنمايش خورشيد كاروان تفرش
72 محمد معصومي 1386 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان تفرش
73 ندا معلمي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
74 حامد مقدس نصيري   نمایش خورشيد كاروان
75 محبوبه مقدسي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
76 حسين مقصود 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
77 سپهر  مقصود لو   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
78 سيد محمد صادق مقيمي    
79 جواد مكاري    
80 سليمان ملا زاده    
81 بهنام ملائي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
82 فاطمه ملازاده    
83 موژان ملامختاري 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
84 سجاد ملك شاهي 1386 بازيگرنمايش خورشيد كاروان تفرش
85 محمد ملك شاهي   بازيگر خردسال خورشيد كاروان 
86 ابوالفضل ملك نيا    
87 هستي ملكوتي راد   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
88 حبيب ملكي 1378 جلوه هاي ويژه سرداران
89 حسين ملكي 1386 انتظامات نمایش خورشيد كاروان اروميه
90 يلدا ملكي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
91 امين ممتاز پور   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
92 سعيد ممتاز نيا    
93 محمد سعيد ممتاز نيا   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
94 داوود منادي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
95 حسن منتظر قائم    
96 آرش منتظري 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
97 محمود منتظم صديقي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
98 آرش منصور 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
99 رضا منصوري 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
100 سيد امين منصوري    
101 علي منصوري   نور و صدا نمايش خورشيد كاروان دزفول 
102 فاطمه سادات منصوري    
103 نيلوفر منصوري 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
104 عليرضا منصوريان   نمايش خورشيد كاروان سنندج
105 امير حسين منظور الاجداد    
106 عطيه منعم خواه 1386 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان تفرش
107 پاشا منعمي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
108 مهديه منفرد 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
109 محمد وحيد موحد نسب    
110 مرتضي موحدي مهر   همکار خورشيد كاروان 
111 مهدي موحدي مهر   همكار نمايش خورشيد كاروان 
112 محمد موذني جولا   انتظامات نمايش خورشيد كاروان دزفول 
113 مهدي موذني جولا   انتظامات  نمايش خورشيد كاروان دزفول 
114 حامد موسوي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
115 خانم موسوي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان دزفول 
116 سيد عليرضا موسوي   نمایش خورشيد كاروان تهران
117 سيد فرشاد موسوي 1386 دستيار لباس نمايش اذان صبح
118 سيد محمد موسوي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان دزفول 
119 عبدالرضا موسوي    
120 فاطمه موسوي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
121 مجتبي موسوي   بازيگر نمايش زخم مدينه
122 سيد محسن موسوي خواه    
123 سيد محمد باقر موسويان    
124 عباس موسي فراش   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
125 زينب مولا داد   نمايش خورشيد كاروان سنندج
126 پرديس مولايي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان هلند
127 بهارك مهدي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
128 رويا مهديان   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
129 مهدي مهديان    
130 مهدي مهديون    
131 عزت ا.. مهرآوران    
132 آرزو مهري   بازيگر نمايش زخم مدينه
133 زهرا مهري   نمايش خورشيد كاروان ایلام
134 نائريكا ميثاقي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
135 سيد امين مير اميني 1386 آكسسوار نمايش اذان صبح
136 سيد علي مير اميني    
137 سيد وحيد مير اميني    
138 سيد جواد مير بابايي 1386 دستيار لباس نمايش اذان صبح
139 فاطمه مير كاظميان   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان هلند
140 سيد علي مير هاشمي    
141 سيد روح ا.. ميراميني    
142 بابك ميرداديان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
143 سيامك ميرداديان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
144 نرگس ميرداديان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
145 داود  ميرزا بيگي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
146 حسين ميرزايي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
147 محمد حسين ميري   نمايش خورشيد كاروان ایلام
148 محمد رضا ميري   نمايش خورشيد كاروان ایلام
149 مير امين ميري اقدم   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
150 زهره محمد خاني 1386 محلات
151 سيد حسن محمد رضوي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
152 مهتاب محمودي 1386 محلات
153 نجمه محمودي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
154 عسل مرادي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
155 مهسا مرسلي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
156 سبا مستجاب الدعوه 1386 محلات
157 زهرا مشهدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
158 مسلم مشهدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
159 مريم سادات مصطفوي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
160 حسين مظفري 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
161 مهدي ملك علي محمد 1386 محلات
162 فاطمه ملكي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
163 حديث منجزي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
164 فاطمه منجزي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
165 محمد منجزي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
166 رضا منجزي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
167 محمد مهدوي سعيدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
168 نسترن مهرداديان 1386 محلات
169 زينب مهرورز 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
170 مهدي موسوي 1386 محلات