بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
    ب

 

3
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 محمد رضا با وفا   نمايش خورشيد كاروان سنندج
2 ذوالفقار بابایی 1386 عوامل اجرایی سایت اطلاع رسانی
3 اسدا.. بابايي    
4 خانم بابايي   همكاران نمايش خورشيد كاروان 
5 رضا بابايي    
6 نازنين بابايي فر   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
7 سيد امين باطني    
8 داود باغجري    
9 عسل باقرنژاد    
10 گيتي باقري 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
11 نگين باقري 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
12 عباس باقري پور    
13 حسين بامداد    
14 خسرو بامداد   بازيگر نمايش زخم مدينه
15 سيده ليلا بتولي    
16 سيده مريم بتولي    
17 آسيه بحري 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
18 حليمه بحري 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
19 نازنين بحيرائي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
20 محمد رضا بختياري    
21 محمد حسين بخشي زاده   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
22 مهدي بخشي زاده   بازيگر خردسال خورشيد كاروان 
23 سعيد براتي    
24 علي براتي 1385 حركات رزمي نمايش اذان صبح
25 مژده براتي   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
26 عليرضا بادام برجا    
27 فاطمه برنا   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
28 خانم بروجي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
29 علي اصغر برومند    
30 سعيد برهنه گرد   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
31 نيلوفر بري 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
32 فرهاد بشارتي   بازیگر نمایش خورشید کاروان 
33 سيد علي بشيري    
34 سيد محمد بشيري    
35 فاطمه بصيري   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
36 زيبا بن ماران    
37 نغمه بني كمالي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
38 محمد صالح بهروزي 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
39 محمد بهروزي مقدم 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
40 علي بهشتي 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
41 مصطفي  بهمني 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
42 اميد بيات   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
43 عباس بيات 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
44 عباس بياتي    
45 فاطمه بياتي 1386 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان تفرش
46 امين بيدلي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
47 هومن بيگي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
48 شيما بابا احمدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
49 مهسا بابا احمدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
50 فاطمه بابا احمدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
51 مرجان بابا احمدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
52 خسرو بامداد   بازيگر نمايش زخم مدينه
53 علي براتعلي 1386 محلات
54 مريم بقال پور 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
55 ندا بهمني 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
56 زهرا بهمني 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر
57 شكيب باقري 1386 محلات