بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     و   31
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 اسماعيل واحدي    
2 زهرا واعظ زاده 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
3 طاهره واعظ زاده 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
4 پريسا واعظ قمصري 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
5 علي وحدت    
6 محمد علي وحيدي   نمایش خورشيد كاروان تهران
7 حسين وزيري شكيب 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
8 علي وطن دوست   بازيگر نمايش خورشيد كاروان دزفول 
9 خانم وفا   خورشيد كاروان 
10 حسن وفايي 1374 جلوه هاي ويژه نمايش خاك تا افلاك
11 مرتضي وكيليان    
12 خانم ولي پور    
13 كيانوش ولي زاده   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
14 محمد حسين وهاجي    
15 احسان ويسي   نمايش خورشيد كاروان ایلام
16 زهرا ويسي   نمايش خورشيد كاروان ایلام