بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
    پ   4
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 حسين پارسايي    
2 اكرم پاشايي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
3 عليرضا پاكزاد 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
4 مجيد پاكساز 1374 دكور نمايش خاك تا افلاك 
5 حسين پرستار    
6 پويا پرواز وند 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
7 آذين نعمت پرويزي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
8 محمدرضا پناهي نژاد 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
9 بهروز پور برجي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
10 سحر پور زينال   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
11 حسين پور محراب    
12 محمد پور منصور   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
13 نگين پور مولايي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان هلند
14 محمدرضا پورزرگري    
15 اميد پورفخري   بازيگر نمايش خورشيد كاروان دزفول 
16 محمد حسين پورمعين 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
17 محسن پوشايي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
18 زينب پويايي فر   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
19 راضيه پير بوداقي 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
20 امير حسين پير علي    
21 زهرا پيران    
22 محمد جواد پيروزي 1386 بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه
23 امير رضا پيشه جو 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
24 زهرا پيوندي نژاد 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان