www.fadakci.com    تصاویر دعوت نامه : نمایش خورشید کاروان، نمایش زخم مدینه، نمایش سرداران و نمایش از خاک تا افلاک