شماره خبر: 299
تاریخ: 1391/05/16

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

گزارش تصویری اجرای نمایش اذان صبح  سال  1390