شماره خبر: 301
تاریخ: 1391/05/18

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

گزارش تصویری اجرای نمایش اذان صبح  سال  1390- بخش دوم