شماره: 235
تاریخ: 1389/9/29
مرجع: موسسه فرهنگی فدک
امسال از خورشید کاروان جا ماندم

نمایش خورشید کاروان، امسال در حالی برگزار می شود که انوشیروان ارجمند در این کار حضور ندارد.

 انوشیروان ارجمند در ارتباط با دلیل عدم حضورش در خورشید کاروان گفت: امسال هم مثل سالهای گذشته، اجرای خورشید کاروان پا برجاست با این تفاوت که من از این کاروان جا ماندم! 
تا امروز نزدیک به یک دهه است که من به یاد آن بزرگ مرد اسوه و اسطوره، نمایش خورشید کاروان را هر سال در ایام محرم اجرا می کنم. این موهبتی است که خود حضرتش به من ارزانی داشته تا هر ساله از این طریق او را در ذهن داشته باشم اما  امسال به دلیل تداخل زمان فیلمبرداری اوسنه پادشاهی با اجرای این نمایش، نقشم را اکبری مبارکه بازی می کند.