شماره خبر: 298
تاریخ: 1391/05/13

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

گزارش تصویری تمرین نمایش اذان صبح  سال  1390 -بخش دوم