شماره خبر: 297
تاریخ: 1391/05/09

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

گزارش تصویری تمرین نمایش اذان صبح  سال  1390 -بخش یک