شماره دست نوشته: 7
زمان نگارش: تابستان 1391

صفحه نخست

نگارنده: مهدی امینی

مدیریت نسکافه ای

   

     به خودمان آمده بودیم و همت و غیرتی دست و پا کرده بودیم و دفتری و دستکی و هرچه داشتیم رو کردیم که آموزشگاه بازیگری راه بیاندازیم ... از این پرسیدیم و از آن پرسیدیم و گشتیم و گشتیم تا از اهل فن دستمان به نوربخش رسید که در زمینه مدیریت آموزشگاه حرفی برای گفتن داشت. آمد و از مدیریت برایمان گفت و جلسه گذاشت و دعوت کرد و برنامه هایمان را گرفت و در نهایت فهمید که همه اینها جمع می شود در مدیریت نسکافه و اگر همه باشد و نسکافه نباشد ، چیزی داریم که جبران ناپذیر است و در نهایت مدیریت نسکافه و بیسکویت اداره آموزشگاه فرهنگی هنری فدک را به عهده گرفت.

     ترم اول چهار پنج شاگرد هم غنیمیت بود و به لحاظ آمار از آموزشگاه های زبانزد جلوتر بودیم و ترم دوم هشت نه نفر دشت کردیم و ترم سوم، نسکافه خودی نشان داد و آموزشگاه با اقتدار به هنرجو می گفت جا نداریم و افتخارمان همین بود که آموزشگاهی داریم که جا ندارد و هنرجو را تا ترم بعد در آب نمک می خواباند .... اما انگار این وسط هر چه پول بود رفته بود پای نسکافه ها و خرج آموزشگاه با برجش نمی خواند، خرج نسکافه ها بالا رفته بود و مدیریت نسکافه دیگر جواب نمی داد و نوربخش مجبور شد بگوید که مشغله اش سنگین شده و باید برود و باز هم آموزشگاه افتاد روی کاکل آچار فرانسه فدک...

     او که آمد خیلی چیزها تغییر کرد و اولین تغییر حذف مدیریت نسکافه بود و ایده اش این بود که (هنرجوی واقعی بدون نسکافه و بیسکویت هم هنرجوست) و هنوز هم کسی نمی داند ریزش هنرجو به خاطر حذف مدیریت نسکافه بود یا نه ؟!... هیئت مدیره وارد گفتگو شدند و فکر و فکر و فکر و در نهایت نتیجه اش شد مهدی محمدی !.. او که آوازه پوسترهایش تا لندن هم رسیده بود و هیچکس نمی دانست که اینها پوستر نمایش است یا پاتوق فرهنگی، آمد و شد مدیر پاتوق فرهنگی که نوعی رستوران سنتی همراه با دیزی و تئاتر است. یعنی دیزی بخوریم و چای بنوشیم و ملامت کشیم و خوش باشیم و بعد از خالی شدن جیب مبارک پاتوق فرهنگی می آید وسط ....

     حالا سالها از آموزشگاه و نوربخش و آچار فرانسه می گذرد و هر کس که از جلوی موسسه وزین فدک می گذرد یا داد وقال های آموزشگاه و نسکافه هایش برایش زنده می شود و خط و نشان برای دیزی که معلوم نیست کی افتتاح می شود و هنوز هیچکس به دوستی نمی داند که از فدک باید توقع چه چیزی داشته باشد ... نمایش خورشید کاروان؟! ... آموزشگاه بازیگری با ورودی اکبر عبدی و خروجی فرهاد بشارتی ؟! ....نسکافه ؟! و یا مزمزه ی دیزی در پاتوق فرهنگی؟!

                                                             مهدی امینی   تابستان 1391